logoc

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními
předpisy.

V následujícím prohlášení o zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování
Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

1. Společnost
Správcem Vašich osobních údajů je společnost OAK Group s.r.o., IČO: 06174655, se sídlem
Dopravní 500/9, Uhříněves, 104 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C277082, (dále jen „Společnost“), která se zabývá zejména investiční a
developerskou činností.
Společnost může při zpracování osobních údajů vystupovat v pozici správce či zpracovatele osobních
údajů.

2. Typ a původ údajů, které Společnost zpracovává
Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme zejména za účelem přípravy či plnění smluvních a
zákonných povinností vyplývajících z naší činnosti tak, abychom mohli klientům poskytovat naše
služby. Pokud je Společnost při zpracování osobních údajů zpracovatelem, určuje účel a prostředky
zpracování příslušný správce. Pod pojmem zpracování se rozumí shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení,
výmaz nebo zničení osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od našich klientů v průběhu poskytování nebo
případně v rámci sledování jejich aktivity na našich webových stránkách. Částečně můžeme
zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně
osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík či jiných registr).

3. Účely zpracování ze strany Společnosti, jakožto správce osobních údajů a právní tituly
zpracování
Pokud vystupujeme v pozici správce osobních údajů, zpracováváme je vždy jen k povoleným účelům
a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

3.1. Zpracování osobních údajů ke splnění našich smluvních závazků
Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči našim klientům nebo
k provádění takzvaných předsmluvních opatření, která následují po konkrétních požadavcích ze strany
klientů.

V těchto případech zpracováváme osobní údaje zejména za účelem zajištění plnění objednaných
služeb, a to zejména na základě rezervačních smluv, kupních smluv, smluv o dílo, smluv o
zprostředkování atp.

Mezi osobní údaje, které takto zpracováváme, patří zejména kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení,
adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a bankovní spojení.

3.2. Zpracování osobních údajů pro zachování oprávněných zájmů

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů
Společnosti, jakožto správce osobních údajů. K tomu konkrétně patří např., nikoliv však výlučně:

  • Péče o klienty a vyřizování reklamací
  • Opatření pro zlepšování našich služeb k posílení našich vztahů s klienty, např. průzkumy
    mínění klientů, zlepšování a vývoj obsahu webových stránek, měření návštěvnosti webových
    stránek;
  • Ochrana práv Společnosti pro případ soudního sporu týkajícího se poskytnutých služeb;
  • Zajištění bezpečnosti Společnosti.

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, a to např.
kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů cookies, atp.

3.3. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k tomu udělili
příslušný souhlas. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoliv odvolat. Upozorňujeme Vás však,
že zpracování osobních údajů uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné.

3.4. Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností
Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti Společnosti. Tyto
povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky a také z evropských
právních předpisů. Konkrétně z toho mohou pro Společnost vyplývat také povinnosti uchovávání,
ukládání, hlášení a shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných
příslušných úřadů a orgánů.

3.5. Informace o změně účelu
Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu než k tomu, pro který jsme je
původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.

4. Účely zpracovávání ze strany Společnosti, jakožto zpracovatele osobních údajů
V případě, že Společnost při zpracování Vašich osobních údajů vystupuje jako zpracovatel osobních
údajů, stanoví účel a také prostředky takového zpracování vždy příslušný správce osobních údajů. I
v takovém případě však naše Společnost dodržuje veškeré právní předpisy týkající se zpracování
Vašich osobních údajů a poskytuje jim vysokou míru zabezpečení. Společnost nikdy nezatajuje účel,
pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

5. Příjemci Vašich údajů
Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to
zejména jednotlivým externím dodavatelům naší Společnosti, provozovatelům technologií
využívaných ze strany Společnosti, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým
poradcům Společnosti.
Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni
zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy,
pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

6. Předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací
Vaše údaje nepředáváme příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany údajů (v třetí zemi).

7. Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů
Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to
nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné,
zásadně jsou vymazány.
Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů Společnosti musíme určité údaje
uchovávat i po ukončení smluvního vztahu.
Při posuzování doby uchování osobních údajů vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními
předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto dokumentu či stanovena právním
předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku
promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, zda byla podána žaloba či zahájeno jiné
řízení, zda existuje pravděpodobnost vznesení právních nároků proti Společnosti a s ohledem na
předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiná narušení bezpečnosti, obvyklé postupy a
doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnost a význam hrozících rizik.

8. Povinnost poskytování osobních údajů
Osobní údaje poskytujete Společnosti zásadně dobrovolně, nicméně poskytnutí některých údajů je
povinné pro využití našich služeb. V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje,
vždy Vás o této skutečnosti informujeme.

9. Automatické rozhodování a profilování
Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně
ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

10. Použití souborů cookies a analýza webových stránek
Cookies soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového
prohlížeče návštěvníků webové stránky Společnosti. Tyto cookies soubory používá Společnost na
svých webových stránkách za účelem zlepšení jeho fungování, vyhodnocení jeho návštěvnosti a za
účelem optimalizace svých marketingových aktivit.
Cookies soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webové stránky a ani ji neumožňují.

11. Užívání sociálních pluginů
Webové stránky Společnosti dále obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou
návštěvníci našich webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:
– plugin sítě Facebook, který je spravována společností Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025-1452, USA;
– plugin služby Instagram, který je spravován společností Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road,
Menlo Park, California 94025-1452, USA.
Tyto sociální pluginy nejsou spravovány námi a Společnost tak není odpovědná za případné
zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových
stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být
způsobeny.

12. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti mají dotčené osoby podle GDPR,
resp. v mezích stanovených zákonem, následující práva:

(i) právo na informace o prováděném zpracování,
(ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
(iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů,
(iv) právo na omezení zpracování osobních údajů,
(v) právo na přenositelnost osobních údajů,
(vi) právo vznést námitku proti zpracování, a
(vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, oficiální internetové schránky: www.uoou.cz.
V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých
opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto
lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva
měsíce. Společnost není povinna žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná
nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může Společnost požadovat
přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných
informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti
žadatele je Společnost oprávněna požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k
potvrzení jeho totožnosti.
Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů.
Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost
zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

13. Kontaktní údaje
Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto
prohlášení se mohou subjekty údajů obracet na Společnost prostřednictvím e-mailové adresy: info@oakgroup.cz nebo na adrese Dopravní 500/9, Uhříněves, 104 00 Praha.